KobietyRP
Projekt Kobiety Rzeczypospolitej jest przeznaczony dla wszystkich kobiet, które identyfikują się z wartościami, na których opiera się Konfederacja Kobiet RP, takimi jak szacunek dla ludzkiego życia, małżeństwo i rodzina, macierzyństwo, przeżywanie własnej kobiecości w zgodzie z naturą. Projekt daje możliwość włączenia się w działania podejmowane przez Konfederację, niezależnie od aktywności lokalnej.

Jeśli podzielasz wartości, którymi się kierujemy, jeśli zależy Ci na trwałych relacjach i współdziałaniu z kobietami, dla których ważne jest przeżywanie własnej kobiecości w zgodzie z naturą, szanujących każde ludzkie życie bez wyjątku, ceniących małżeństwo i rodzinę – dołącz do Kobiet Rzeczypospolitej! Razem tworzymy silną grupę kobiet, których głos nie może być pominięty w debacie publicznej. Będziemy też na bieżąco informować Cię o aktualnych kampaniach i podejmowanych działaniach. Ty zadecydujesz, które projekty wesprzesz, w jakich wydarzeniach weźmiesz udział, jakie informacje przekażesz swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym.

Zostań Kobietą RP!
Cele statutowe Konfederacji Kobiet RP:

  1. promocja kobiet i kobiecości w głównym nurcie życia społecznego;
  2. obrona godności kobiet, w szczególności poprzez przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet we wszystkich jej aspektach oraz walkę z seksualizacją i uprzedmiotowieniem wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej;
  3. działanie na rzecz społecznego dowartościowania ról kobiecych, jako niezbywalnego elementu głównego nurtu życia społecznego;
  4. promocja kobiecego zaangażowania w życie społeczne oraz postaw społecznych, które je wspierają;
  5. dowartościowanie roli kobiety w życiu społecznym oraz promocja kobiecości i jej naturalnej tożsamości w głównym nurcie życia społecznego;
  6. działanie na rzecz poszanowania małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, jak również ukazywanie komplementarności zróżnicowań w sposobie społecznego zaangażowania kobiet i mężczyzn;
  7. przeciwdziałanie przymusowi ekonomicznemu oraz kulturowej stygmatyzacji i deprecjacji w przestrzeni publicznej małżeństwa i macierzyństwa oraz przeciwdziałanie utrudnieniom w realizacji kobiecych aspiracji w życiu rodzinnym i zawodowym działanie na rzecz ochrony praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami;
  8. działanie na rzecz ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją;
  9. afirmowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, oraz działania na rzecz ochrony wynikających z niej praw człowieka i obywatela, zwłaszcza działanie na rzecz prawnej ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju;
  10. działanie na rzecz upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

© Konfederacja Kobiet
kontakt@konfederacjakobiet.pl