List do Mattel w sprawie Kena

Dzisiejszy Ken z subtelnymi, niemal niewieścimi rysami twarzy, wyregulowanymi brwiami i różowymi ustami, ubrany w obcisłe, jasnoróżowe rurki i opięte koszulki nie przypomina w niczym modeli Kena sprzed lat, a przede wszystkim ma niewiele wspólnego z obrazem głowy rodziny, którego chcą w nim widzieć bawiące się lalkami dziewczynki.

List do Mattel w sprawie Kena

Dzisiejszy Ken z subtelnymi, niemal niewieścimi rysami twarzy, wyregulowanymi brwiami i różowymi ustami, ubrany w obcisłe, jasnoróżowe rurki i opięte koszulki nie przypomina w niczym modeli Kena sprzed lat, a przede wszystkim ma niewiele wspólnego z obrazem głowy rodziny, którego chcą w nim widzieć bawiące się lalkami dziewczynki.

Fundacja Konfederacja Kobiet RP

al. Zjednoczenia 50/U2

01-801 Warszawa

biuro@konfederacjakobiet.pl

[angielska wersja listu znajduje się poniżej)

Szanowni Państwo,

jesteśmy fundacją, której misją jest afirmacja kobiecości, macierzyństwa i rodziny. Działamy na rzecz dowartościowania kobiet, które czasowo lub stale zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz swoich rodzin, sprzeciwiamy się także seksualizacji wizerunku kobiet w przestrzeni publicznej, chronimy dzieci przed zideologizowanym przekazem i bronimy godności życia ludzkiego na każdym jego etapie.

Produkowane przez Państwa firmę lalki odgrywają od lat istotną rolę w rozwoju empatii i kontaktów międzyludzkich wśród dziewczynek, które się nimi bawią. Co ciekawe, w dziecięcych zabawach przeważa inny model rodzinny niż stworzony przez Mattel rodowód Barbie – ona sama w wielu domach na całym świecie pełni rolę matki, Ken — ojca, a Stacie, Chelsea, Skipper czy bobasy – ich dzieci (a nie rodzeństwa Barbie).

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wyprodukowanie modelu lalki Ken o męskim typie urody. Niestety bowiem obecne lalki wyobrażające przyjaciela Barbie cechuje wyjątkowa delikatność rysów, która sprawia, że ich typ urody można określić jako kobiecy.

Dzisiejszy Ken z subtelnymi, niemal niewieścimi rysami twarzy, wyregulowanymi brwiami i różowymi ustami, ubrany w obcisłe, jasnoróżowe rurki i opięte koszulki nie przypomina w niczym modeli Kena sprzed lat, a przede wszystkim ma niewiele wspólnego z obrazem głowy rodziny, którego chcą w nim widzieć bawiące się lalkami dziewczynki.

Apelujemy o wyprodukowanie lalki o rysach mężczyzny lub wznowienie produkcji poprzednich modeli lalki Kena – np. z lat 90. Liczymy na to, że nasza prośba zostanie wzięta pod uwagę podobnie jak działo się to w przypadku innych tego typu apeli, np. gdy wyprodukowano pierwszą Barbie muzułmankę w hidżabie, zwłaszcza że wychodzimy z postulatem oczekiwanym przez większość społeczeństw, a nie jak w tamtym przypadku – mniejszości.

Niewątpliwie firma Mattel zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki nie tylko na popkulturę, ale przede wszystkim na młode umysły i serca mają produkowane przez nie lalki, sprzedawane w tempie jednej lalki na dwie sekundy na całym świecie. Priorytetem globalnej firmy działającej w przemyśle zabawkarskim, a więc przyczyniającej się do kształtowania dzieciństwa milionów ludzi, powinno być umacnianie społeczeństw na całym świecie i dążenie do szczęścia ich członków. Różnorodne statystyki dowodzą niezbicie, że można to jednak osiągnąć wyłącznie dzięki wspieraniu zdrowych i trwałych rodzin, które są najlepszym gwarantem rozwoju wszystkich członków rodziny, a następnie całych narodów. Stabilny, dobry i przede wszystkim męski ojciec jest – podobnie jak dobra, czuła, a więc przede wszystkim kobieca matka – fundamentem rodziny. Dlatego tak ważne jest, by utrwalać prawdziwą kobiecość i prawdziwą męskość, a nie krótkowzroczne ideologiczne koncepcje, które są tak łatwo weryfikowane przez trud prawdziwego życia, obnażający nietrwałość sztucznych i nierzadko szkodliwych idei.

Liczymy na pozytywny odbiór naszego apelu i skłoni do refleksji nad odpowiedzialnym podejściem w kształtowaniu dziecięcych wyobrażeń na temat kobiecości, męskości i rodziny.

Z poważaniem

Konfederacji Kobiet RP

 

 

Dear Sir or Madam,

we are a non-profit organisation  whose mission is to affirm femininity, motherhood and family. We work for the appreciation of women who have temporarily or permanently resigned from professional work for the benefit of their families, we also oppose the sexualization of the image of women in public space, we protect children from ideology and we defend the dignity of human life at every stage of it.

The dolls produced by your company have played an important role in the development of empathy and interpersonal contacts among girls who play with them for years. Interestingly, in children’s games, a different family model prevails than the Barbie pedigree created by Mattel – she herself plays the role of mother in most homes around the world, Ken – father, and Stacie, Chelsea, Skipper or babies – their children.

That is why we kindly ask you to produce a model of a Ken doll with a male type of beauty. Unfortunately,  today’s Ken with subtle, almost feminine facial features, adjusted eyebrows and pink lips, dressed in tight, light pink skinny jeans and tight-fitting T-shirts doesn’t look like the father of family, but as a girl.

We encourage you  to produce a doll with male features or to resume the production of previous Ken doll models hoping that our suggestions will be well received by you, as it was the case previously when your response to a similar request was a new design of  a Muslim Barbie in a hijab, especially since we are coming out with a postulate expected by the majority of societies, and not, as in that case, by minorities.

Undoubtedly, Mattel is aware of the impact that its dolls, sold at the rate of one doll every two seconds around the world, have not only on pop culture, but above all on young minds and hearts. The priority of a global company operating in the toy industry, and thus contributing to shaping the childhood of millions of people, should be to strengthen societies around the world and strive for the happiness of their members. Various statistics prove conclusively that this can only be achieved by supporting healthy and stable families, which are the best guarantor of the development of all family members, and then of entire nations. A stable, good and above all masculine father is – just like a good, affectionate, and therefore above all feminine mother – the foundation of the family. That is why it is so important to perpetuate true femininity and true masculinity, and not short-sighted ideological concepts that are so easily verified by the hardships of real life, exposing the impermanence of artificial and often harmful ideas.

We hope that our appeal will be received positively and will encourage reflection on a responsible approach in shaping children’s ideas about femininity, masculinity and family.

Yours faithfully

Konfederacja Kobiet RP

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Mattel na nasze pismo:

Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na przesłane pismo na wstępie pragnę podziękować za kontakt i wyrażone w liście zrozumienie, jak istotną rolę w rozwoju empatii i umiejętności społecznych wśród dzieci stanowi zabawa lalkami Barbie.

Firma Mattel podchodzi bardzo odpowiedzialnie do roli, jaką nasze zabawki odgrywają w rozwoju dzieci.

Dlatego też nasza linii lalek – w szczególności lalek Fashionistas – jest najbardziej różnorodną i nikogo nie wykluczającą linią lalek.

Nasze lalki mają różne postury ciała, kolory włosów, oczu i skóry, są różnych nacji.

Posiadamy w ofercie lalki z protezą nogi, bielactwem, lalki z aparatem słuchowym czy ortopedycznym.

W zeszłym miesiącu do kolekcji dołączyła lalka z zespołem Downa.

 

Dlatego z ogromnym zdziwieniem przyjęłam Państwa prośbę o stworzenie wersji Ken-a o bardziej męskim typie urody.

W załączeniu przesyłam naszą linię Ken fashionistas z drugiej połowy 2022 roku oraz aktualnej z pierwszej połowy 2023.

Jak widać mamy tutaj cały przekrój typów urody, kolorów skóry i włosów, a także postur ciała.

Tak jak w prawdziwym życiu nasze lalki mają bardziej ostre lub łagodne rysy twarzy.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze lalki, jak najlepiej odzwierciedlały otaczającą nas rzeczywistość.