Rodzice bez swobody wyboru

Rodzice bez swobody wyboru

Nawet do 10 tys. zł mogą zapłacić rodzice, który w obawie przed pandemią woleliby nie posyłać dziecka do szkoły. Dziecko może zostać w domu, jeśli ma objawy infekcji dróg oddechowych, choruje na przewlekłe choroby albo którykolwiek z członków rodziny został objęty kwarantanną.

W artykule Mateusza Rzemka „Obowiązek szkolny mimo pandemii” opublikowanym przez Rzeczpospolitą, czytamy:

W sytuacji, gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub nauki, konsekwencje dla rodzica wynikają z art. 42 prawa oświatowego i są realizowane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten mówi, że w razie nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w szkole przez co najmniej pół miesiąca rodzic może zostać ukarany grzywną do 10 tys. zł. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci od 7. do 18. roku życia, nie ma więc mowy o karze za zatrzymanie w domu przedszkolaka.

Rozporządzenia dotyczące pandemii nie przewidują wolności wyboru w sprawie decyzji o posłaniu lub nie dziecka do szkoły. Natomiast to dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu będzie mógł zdecydować, że część uczniów będzie uczęszczała do szkoły w tradycyjnej formie, a część uczyła się na odległość.

Dyrektor szkoły ma prawo wystawić dokument o niespełnianiu obowiązku szkolnego, a następnie wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji grzywny.

Procedura jest następująca:

  • dyrektor szkoły najpierw przesyła rodzicom ucznia upomnienie wzywające do wykonania obowiązku szkolnego, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego;
  • dyrektor szkoły przesyła wniosek o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko i załączony do niego dowód upomnienia rodziców lub opiekunów dziecka do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (kopię otrzymuje także rodzic, który w ciągu 7 dni może ustosunkować się do stawianych mu zarzutów);
  • postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia (art. 15 § 1 EgzAdmU).

Mecenas Rafał Dorosiński, dyrektor Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris przypomina, że zgodnie art. 31 ust. 4 dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Prawnik wskazuje, że samorządy mogłyby nałożyć grzywnę na rodziców – przepisy dające im takie uprawnienia nie zostały uchylone ani zmienione. Zakłada jednak, że, szczególnie w obecnych realiach, uprawnione do tego organy będą wykazywać się, w granicach przewidzianych prawem, elastycznością i gotowością znalezienia satysfakcjonującego rodziców rozwiązania, podejmując w tym celu próbę kontaktu z rodzicami.

sj